LRBP Koncepcijos strateginės temos

2019-04-25

SISTEMŲ VYSTYMAS DIFERENCIJUOJAMAS PAGAL ŠALIES TERITORINIUS ELEMENTUS

STRATEGINĖS TEMOS

1. Sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai

Urbanistinio karkaso centrų sistemos optimizavimas, kompaktiškų miestų formavimas, aukšta miestų planavimo kultūra, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas ir įveiklinimas miestuose, visavertės gyvenimo sąlygos, tvari miestų ekonomika, mobilumas, tvariai naudojami resursai, gyvybinga gamtinė aplinka, optimali kraštovaizdžio struktūra, klimato kaitos švelninimas.

2. Ekologiškas, ekonomiškas (tausojantis) žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės

Gyvybinga gamtinė aplinka, optimali kraštovaizdžio struktūra, gyvybingos kaimo gyvenamosios vietovės, visavertės gyvenimo sąlygos, tvari ekonomika, mobilumas, tvariai naudojami resursai, pagrįsta žemės ūkio veiklų teritorinė diferenciacija.

3. Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė

Neinvazinė urbanizacija, jūros ekosistemų būklė, rekreacinis potencialo išnaudojimas, tvari mėlynoji ekonomika, pamatuota uosto plėtra ir multimodalumas, tvariai naudojami resursai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, klimato kaitos švelninimas.

4. Natūralios teritorijos – ekologinio stabilumo pamatas

Gyvybinga gamtinė aplinka, optimali kraštovaizdžio struktūra, valdoma urbanizacija, efektyvus gamtinių teritorijų rekreacinio potencialo panaudojimas, tvari ekonomika, mobilumas, tvariai naudojami resursai.

5. Sąveikos ir sąsajos formuojančios sinergijas

Partnerystės: miestas – miestas, miestas – kaimas, transportiniai ryšiai, ekonominio judėjimo teritoriniai aspektai (LEZ), funkcionalus gamtinis karkasas, regioninės svarbos inžineriniai ryšiai.

6. Stiprus teritorinis identitetas

Turimų vertybių (saugomų teritorijų, kultūros paveldo, etnografinių regionų) tausojimas ir tvarus naudojimas. Kraštovaizdžio ir regionų savasties (t. y. specializacijos) užtikrinimas per rekreaciją ir turizmą įtraukiant bendruomenes, formuosiančias vietos identitetą

7. Strateginiai objektai

Lietuvos strateginių objektų sistema, Lietuvos strateginių objektų sąrašas.

8. Konkurencinga valstybė

Šalies metropolinių struktūrų, matomų Europos kontekste stiprinimas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), susisiekimo ryšių su užsienio valstybėmis plėtojimas – patraukli logistikai šalis, lanksti, greitai prie ūkio subjektų poreikių pritaikoma, planavimo dokumentų, procedūrų sistema, identiteto atskleidimas, esamų kultūrinių ir gamtinių vertybių, potencialo įveiklinimas.

POLICENTRINĖ URBANISTINIŲ CENTRŲ STRUKTŪRA

Policentriškumas – tai koncepcija, skatinanti regionus ir miestus, dirbant su gretimomis teritorijomis, išnaudoti bendras stipriąsias puses ir atskleisti galimus papildomus pranašumus, kurie sąveikoje suteikia papildomą vertę bei kurių veikiant atskirai negalima būtų pasiekti.

Galiojančio LR teritorijos bendrojo plano tęstinumas: „Formuoti ir įtvirtinti Lietuvoje hierarchinį policentrinį gyvenamųjų vietovių tinklą, užtikrinantį palankiausias socialinio, ekonominio ir ekologinio šalies vystymo sąlygas ir aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas.“

Policentrinė sistema skatinama Lietuvos vystymosi strategiją formuojančiais dokumentais (pvz. Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga)

2 LIETUVOS TERITORIJOS ERDVINIO VYSTYMO ALTERNATYVOS

I Alternatyva

Stipriausi centrai veikia savarankiškai savo individualiuose regionuose

II Alternatyva

Formuojamos centrų partnerystės ir skatinamas individualus teritorijų konkurencingumas

 

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius