APIE LRBP KONCEPCIJĄ

2019-04-25

LR teritorijos bendrasis planas – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. LR teritorijos bendrasis planas taps vienu pagrindinių šalies vystymosi dokumentu, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 2030, o pasiūlyta vizija – net iki 2050 metų. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra neterminuotas.

Koncepcijos rengimo etapas visų pirma remiasi plačia ir išsamia LR BP esamos būklės analize ir išvadomis. Esamos būklės sektorinė ir tarpsektorinė analizė, suformuota rodiklių sistema, atlikta rodiklių koreliacija sukuria prielaidas matyti bendrą Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinės struktūros vaizdą, prognozuoti jos vystymosi tendencijas. Suformuluotos esamos būklės išvados rodo valstybės teritorijos erdvinės raidos kryptis, tendencijas ir problemas. Išskiriami probleminės temos ir probleminiai arealai.

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą.

Įgyvendinant darnaus vystymosi principus, pagrindinis LR teritorijos bendrojo plano uždavinys yra išsaugoti ir išryškinti šalies teritorinį tapatumą (identitetą) Europos kontekste, sukurti konkurencingos valstybės pagrindus. Koncepcijoje nustačius erdvinio vystymo kryptis ir funkcinius prioritetus bus vykdomas sprendinių konkretizavimas. Sprendiniai yra ypač svarbūs siekiant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius